Thế mạnh

Kể từ ngày đầu thành lập, Sodick liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển
để theo đuổi sứ mệnh hỗ trợ toàn diện hoạt động sản xuất của khách hàng.