SMART
TECHNOLOGY

FOR
MANUFACTURING

WE DRIVE TOWARD
WITH YOU
FOR FUTURE PROGRESS

GIẢI THƯỞNG CHÍNH

Top 10 sản phẩm công nghệ mới xuất sắc nhất
*Được tổ chức và trao giải bởi tạp chí uy tín Nikkan Kogyo
Shimbun trong lần thứ 61 (năm 2018)

LINEAR MOTOR DRIVE LINEAR MOTOR DRIVE

Sản phẩm

See More

Công ty

See More

Thế mạnh

See More

Triển lãm ảo

See More