Sản phẩm

Máy cắt dây

VN SERIES

 • VN600Q
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 600 x 400 x 310
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 850
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.1 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2625 x 3290 x 2245
 • VN400Q
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 400 x 300 x 230
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 500
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.1 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2070 x 2920 x 2135

AL SERIES

 • AL400G "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 400 x 300 x 250
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 500
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2115 x 2500 x 2230
  Download Catalog
 • AL600G "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 600 x 400 x 350
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 1000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2495 x 2895 x 2345
  Download Catalog
 • AL800G
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 800 x 600 x 500
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 3000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.1 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3395 x 3640 x 2780
 • AL400P "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 400 x 300 x 250
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 500
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2115 x 2500 x 2230
 • AL600P "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 600 x 400 x 350
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 1000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2495 x 2895 x 2345
 • AL800P
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 800 x 600 x 250
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 1500
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.1 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3300 x 3650 x 2415
 • ALN400G "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 400 x 300 x 250
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 500
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2115 x 2335 x 2185
  Download Catalog
 • ALN600G "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 600 x 400 x 350
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 1000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2445 x 2685 x 2296
  Download Catalog
 • ALN800G
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 800 x 600 x 500
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 3000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.1 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3310 x 3360 x 2695
 • ALN400Q "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 400 x 300 x 250
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 500
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.1 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2115 x 2335 x 2185
 • ALN600Q "i Groove Edition"
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 600 x 400 x 350
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 1000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.1 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2445 x 2710 x 2296

AP SERIES

 • AP250L(oil)
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 250 x 150 x 120
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 80
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.03 ~ 0.2
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1860 x 2515 x 2105
 • AP350L(oil)
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 350 x 350 x 120
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 100
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.25
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1985 x 2095 x 2160
 • AP450L(oil)
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 450 x 300 x 120
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 600 x 400 x 100
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.25
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2185 x 2015 x 2160
 • AP650L(oil)
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 650 x 450 x 120
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 200
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.05 ~ 0.3
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2470 x 1990 x 2175

AQ SERIES

 • AQ750L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 750 x 500 x 400
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 1500
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.15 ~ 0.33
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2100 x 2800 x 2350
  Download Catalog
 • AQ900L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 900 x 600 x 400
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 2000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.15 ~ 0.33
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2380 x 3150 x 2395
  Download Catalog
 • AQ1200L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 1200 x 800 x 400
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 0.15 ~ 0.33
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.15 ~ 0.33
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 4100 x 3870 x 2490
  Download Catalog
 • AQ1500L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 1500 x 1000 x 600
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 8000
  • Đường kính dây cắt (mm) 0.15 ~ 0.33
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 5600 x 4435 x 2930