Sản phẩm

Máy xung điện

AG SERIES

 • AG80L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 850 x 520 x 420
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 100
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 3000
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2060 x 3400 x 2900
  Download Catalog
 • AG100L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 1200 x 650 x 500
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 100
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 5000
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3820 x 4200 x 3340
  Download Catalog
 • AG200L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 2000 x 1200 x 800
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 100
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 10000
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 4770 x 5220 x 4605

AP SERIES

 • AP1L
  • Kích thước trục X x Y x Z (mm) 200 x 120 x 200
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 5
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 25
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1360 x 1920 x 2030
  Download Catalog
 • AP3L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 300 x 250 x 250
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 5
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 200
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1555 x 1945 x 1990
  Download Catalog
 • AP30L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 300 x 250 x 200
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 5
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 200
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1140 x 1680 x 1950
  Download Catalog

AL SERIES

 • AL40G
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 300 x 250 x 200
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 50
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 550
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1550 x 2440 x 2330
  Download Catalog
 • AL60G
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 600 x 420 x 370
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 50
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 1500
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1740 x 2785 x 2570
  Download Catalog

AQ SERIES

 • AQ15L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 900 x 1500(+500) x 600
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 100
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 10000
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3050 x 5295 x 4220
  Download Catalog
 • AQ20L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 1200 x 2000 x 600
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 100
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 10000
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 3550 x 5785 x 4220
  Download Catalog

AD SERIES

 • AD35L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 350 x 250 x 270
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 50
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 550
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 1895 x 1955 x 2350
  Download Catalog
 • AD55L
  • Kích thước trục X×Y×Z (mm) 600 x 400 x 400
  • Trọng lượng tối đa của điện cực (kg) 50
  • Trọng lượng tối đa của phôi (kg) 1000
  • Kích thước máy W x D x H (mm) 2335 x 2325 x 2725
  Download Catalog